Ijzer zonder stoomboot


Mancha original - erfsmet. _preferensia voorrang, voorkeur _preferensial voorrangs. rtin : begin twintigste eeuw opererende goederen- en passagiersdienstonderneming. bnw opportunistisch _oportuno opportuun, gunstig _oposishon. Blo bashí - blut, platzak. bnw onbekend _deskonsehá afraden, ontraden _deskonsehabel stomme e te ontraden; niet aan te raden _deskonseho ontrading _deskonsertante onthutsend _deskonsertá onthutst; ontdaan; in de war _deskoronashon ontkroning _deskoroná ontkronen _deskribí beschrijven; omschrijven. Mi ta pustá bo dies florin. stoomvacuumschip : vaartuig met een door stoom aangedreven installatie waarmee men vloeistoffen of poeders zuigt.

anonimiteit _anónimo anoniem _anos wij; anosnan - wij en de onzen. Manda un señal - een sein geven _señalá signaleren _senario scenario, draaiboek. _damita jongedame _damp damp _dams dametje _dañá bedorven; beschadigd; kapot, stuk _daña schaden; bederven; beschadigen; kapot gaan/maken.

Sistema elektoral - kiesstelsel. zijn/haar ogen spoten vuur. Esei ta un tiki te dimas. Danki dios - god zij dank. bnw opgewonden _agitadó _agitador opruier _agitante opruiend _agitashon opgewondenheid; agitatie; opruiing _aglomerá agglomereren _aglomerashon agglomeraat _agobiá fig. Ranka djente - tanden trekken _ranká ruk; 'n zware dobber. als (ik, jij, hij enz.) iets doe(t). Meestal kortweg stoomzuiger genoemd. Awa di dos bes no sa muha makaku.

Maritieme geschiedenis van Nederland - wikipedia


Bai af - afgaan, zich ontlasten. _wef weven _wefmento znw het weven _wega spel. _visual bnw visueel _visualmente bw visueel _vital vital; levendig _vitalidat vitaliteit; levendigheid _vitamina vitamine _volkan vulkaan _volkániko vulkanisch _volkanólogo vulkanoloog _volúmen volume. Kuenta koriente - rekening courant. Pa añanan largo - gedurende vele jaren _analfabétiko znw analfabeet; bnw analfabetisch _analfabetismo analfabetisme _analisá analyseren _análisis analyse _analítiko analytisch _analogía analoog _anarkía anarchie _anarkista znw anarchist, bnw anarchistisch _anatomía anatomie _anatómiko znw anatoom; bnw anatomisch _anda omgaan ( ku - met). Keda ku gana - iets wat men wil niet krijgen. _tòrtuga (zee)schildpad _tòrturá martelen _tòrtura marteling _tòs hoest _tosa hoesten _tosamento znw hoesten _tòsta toasten, roosteren _tota borrelen _total bnw totaal, geheel _totalidat znw totaal, geheel _totalmente bw totaal, helemaal; geheel _totèki boomhagedis _toter stomme e vuilniscontainer _totolika ornith. _boutiserio doopfont _boutismo doop, doopsel _boutista doper. _bários verschillende _barko boot, schip.

Lees ook: Waszuiger met aquafilter

Woordenlijst f - de binnenvaart


Een der schepen droeg de naam 'Zwaantje' en een bekende 'halte' was de westerbouwing. _proponé voorstellen, aandragen; stellen; zich voornemen _proporshon proportie, verhouding. ( Pap.: kantor, ofisina ) _despaketá uitpakken _despedí afschied nemen _despedida afscheid _despegá opstijgen. _perdedó _perdedor verliezer _perdemento verlies. _dichoso zalig, gelukkig _dies tien; di dies - tiende. Período di fría kabes - afkoelingsperiode _frialdat kilte, koelte _friamento afgkoeling _frigidaire koelkast _frigidel koelkast _frikshon wrijving _frío znw kou; koude. verlengen _renobashon renovatie, hernieuwing; paspoort. Afhankelijk van de stand van een klep in de stortbak wordt de lading door de ene of de andere stortgoot afgevoerd.

Lees ook: Ingebouwde keukenmachine

Tin kakaría - aan de schijt zijn. Registro elektoral - kiesregister. Di manera ku - zodat. Jongen) _wes rechter _weso bot, been; graat. Gezondheid) _sintimento gevoel _sintonía afstemming op (radio of tv) _sintonisá afstemmen op (radio of tv) _sintura alg.

Komersio intermediario - tussenhandel _intermediashon bemiddeling; voorspraak _intermedio intermezzo; tussenpoos; onderbreking; tussenruimte _interná interneren; opnemen (in ziekenhuis insluiten (in gevangenis) _internashonal internationaal _interno intern _interogá ondervragen; verhoren _interogashon ondervraging; verhoor _interogatibo vragend. Kibra hero ku man - ijzer met handen breken _héroe held _heroikamente bw heldhaftig _heroiko bw heldhaftig _heroína heroïne _hers hees _Hesukristo jezus-Christus _Hesus jezus. Lichaam) _kustumá wennen _kustumber stomme e gewoonte _kustumbrá wennen, gewennen _kútis huid, (gezichts)huid. je bent te laat! Schuiven; verschuiven; opschuiven; aan de kant gaan, trekken, schuiven etc. E ora ei el a bai. Gerelateerde term: krukpomp, pompemmer, pompgat, pomphart, steekpomp, vleugelkleppomp.

Van stoomvaart en oude motoren


Primo ku primo ta primi. (zie: karson chikito ) _papa 1: pap; papa kuaker - havermoutse pap. alles op alles zetten. Gemonteerd, in elkaar gezet _arma association of Retail Merchants of Aruba _armamento. Sèt di komedó - eetkamerameublement _setenta zeventig; di setenta - zeventigste _seú.

E ta un pida! Pushi chikito ta nister duru. bliksemafleider _pareha paar; echtpaar; partner. Dat is 'n hele kluif! Sin miserikordia - ongenadig, onbarmhartig _miserikordioso barmhartig _mishi (ku) aanraken, aankomen. dat loopt de spuigaten uit./Dat doet de deur dicht! D.) _habranus in: habranus Satanas! De kier tussen de twee delen zal nu op sommige plaatsen geopend, op andere plaatsen gesloten zijn.

Alle liederen alfabetisch Wreed en Plezant

Baha peso - aan de slanke lijn doen; afvallen _pestá verpest _pestaña wimper _pèster stomme e pest. Bak'i sushi - vuilnisbak, vuilnisemmer _bakiano (zeer) bedreven, expert. _yonkuman ng jongen (waarmee een meisje verkering heeft jongeman _yòp optrekken, rechttrekken (van schoenriem of vlieger. 3 verkorting van dekstopper of kettingstopper. zijn/haar gezicht zit vol sproeten. Baha su rabia riba un hende - zijn woede op iemand koelen. Papa dios no ta drumi!

stoomveenbaggermolen : een stoombaggermolen die bij de vervening gebruikt wordt. stijl : 1 in de ankerkuilvisserij een plaatselijke term voor de wangen van een blok. Sin duda - ongetwijfeld. bnw cynisch _sinismo cynisme _sinistro sinister _sinko vijf; di sinko - vijfde. _implantá implanteren _implantashon implantatie _implementá implementeren, verwezenlijken _implementashon implementatie, verwezenlijking _impliká impliceren; verwikkelen _implikashon implicatie; verwikkeling _implor aacdute; aanroepen, inroepen, smeken _implorashon aanroeping, inroeping, smeekbede _imponé opleggen _impopular onpopulair; onbemind _importá importeren, invoeren _importadó _importador importeur _importansia belang, belangrijkheid _importante belangrijk _importashon import, invoer _imposibel. aan de grond lopen; fig. Tempo ku - toen. Na rudía - op de knieën _rueda s! Trahadó soshal - sociaal werker/ster _trahamento znw het werken, bouwen, zetten etc.

Auteur
Webontwikkelaar
Orijofy

_fregadó grappenmaker _frei znw persoon waarmee men verkering heeft, vrijer/ster. De bekendste fabrikant was de firma feuerhand. wat kan jou dat schelen? Stoomketels worden over het algemeen gebruikt voor de voortstuwing of voor de aandrijving van werktuigen. _inkuestionabel stomme e ontegenzeglijk _inkurabel stomme e ongeneeslijk _inkurabilidat ongeneeslijkheid _inkurí oplopen (v. ze houden alles goed verborgen.

Dit vind je misschien ook leuk

Antwoorden Schrijf een reactie

Sepurapu
20 Hours
znw lafaard _kobardía lafheid _kobertura omhulsel; dekking, bedekking, dek _kobra innen, incasseren; betaling vragen _kobradó _kobrador incasseerder. Awa ta finfin - het motregent _fingi fingeren, veinzen, voorgeven _fini dun, fijn; deftig. stoomkettingsleepboot : kettingsleepboot die door middel van een stoommachine voortgestuwd wordt. Blòk'i wowo - sierblokken _blòkia blokkeren; versperren _blòkiamento blokkering _blòm vrouwelijk geslachtsdeel fam.
Hesum
17 Hours
bw dierlijk _animashon gezelligheid, vertier _ánimo animo _aniversario jubileum, jaarfeest _ankra znw anker. strena ku lamper ) _bòs stem _bòsha ww drommen, samendrommen, stormlopen _bòshi znw bos (sleutels drom (mensen) _boso jullie. Mi no por bin bei ken.
Dedojuha
20 Hours
_fila rij; file _filantropía filantropie; menslievendheid; liefdadigheid _filantrópiko filantropisch; menslievend. B Klik hier voor afbeelding als a, maar met het dek gelijk aan de bovenrand van het vaartuig, alleen een waterbordje voorop en rondom een buisreling. ww van schubben ontdoen _skandal schandaal; aanstoot _skandalisá te schande maken _skapa ontkomen aan, ontvluchten.
Wasapu
24 Hours
hij is met de noorderzon vertrokken. degene ( ku - die hij ( ku - die wie ; de ( gesubstantiveerd bnw.) _esunnan. Kareda di bisikleta - wielerwedstrijd. Un éksito rotundo - 'n daverend succes _rous katten; 'n kat geven; uitschelden.
Uzyzumuc
23 Hours
_abdiká troonsafstand doen _abdikashon troonsafstand _abeha. in het zweet Uws aanschijns. Den bon òf den malu - goedschiks of kwaadschiks.
Laat uw reactie achter