Elektronische huishoudelijke apparaten


Recupel wenst bovendien al haar Medecontractanten op eenzelfde lijn te stellen door hen volgens dezelfde betalingsvoorwaarden te factureren. De activiteiten van Recupel worden in eerste instantie door de invoerders en producenten gefinancierd. Dit moet Recupel toelaten om navorderingen te doen bij de betrokken Medecontractanten indien de buitenlandse leverancier niet correct zijn verplichtingen naleeft en/of om kruiscontroles uit te voeren op de door de buitenlandse leverancier aangegeven hoeveelheden. Recyclagepark : als particulier kun je steeds terecht op het recyclagepark. Aeea staat voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur. Alhoewel dit administratieve verplichtingen met zich brengt voor de buitenlandse leverancier (hij zal Recupel-bijdragen moeten aanrekenen op zijn verkoopfacturen aan Belgisch cliënteel en aangiftes moeten indienen bij Recupel kan dit een commercieel interessante beslissing zijn. De jaarlijkse verzamelstaat van een buitenlandse leverancier moet worden ingediend met een detail per Belgische klant van de op de markt gebrachte hoeveelheden (ingedeeld in de productcategorieën, zoals voorzien op het aangifteformulier).

dat hij verschuldigd is aan een sector en het bedrag dat hij tegoed heeft bij een andere sector. De hoeveelheden van deze aangifte worden berekend op basis van het gemiddelde van de drie laatste maandaangiftes of de laatste trimestriële aangifte die door de medecontractant werd(e) ingediend. Indien u uw jaarlijkse verzamelstraat nog niet ingediend heeft, kunt u de correctie via deze aangifte doorvoeren.

Teruggave is niet mogelijk voor toestellen met een administratieve bijdrage! In principe zal de controle zich beperken tot nog niet gecontroleerde periodes. Shop On-The-go, download the app and get the world of AliExpress at your fingertips. Waterkoker, klok, baardtrimmer, broodrooster, strijkijzer, eierkoker,.). Wanneer er een mandaat werd gegeven, wordt de controle uitgevoerd zowel bij de opdrachtgever als bij de lasthebber. U blijft elk kwartaal (periode) het correct aantal stuks Pro én het gewicht declareren. In geval we op 30 juni nog geen bevestiging of correcties ontvangen hebben, wordt dit gelijkgesteld met een akkoord van de gegevens vermeld op de jaarlijkse verzamelstaat. Grote huishoudelijke apparaten (vb.

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur


Deze controles worden uitgevoerd door aangestelden van Recupel vzw of door daartoe aangeduide derden. Indien u nog geen voorafgaande aangiftes heeft ingediend zal Recupel een forfaitair voorstel van aangifte opmaken. Indien u zich vergist heeft bij de aangifte van de op de markt gebrachte goederen, dan wel bij uw vraag van teruggaaf kan dit rechtgezet worden. De gegevens die gevraagd worden in het kader van controle moeten uiteraard steeds in het belang zijn van de controle van de juistheid van de naleving van de aanvaardingsplicht en mogen dit kader niet te buiten gaan. Koelkast, droogkast, zonnebank, elektrisch deken, ventilator,.) kleine huishoudelijke apparaten (vb. Nieuwe leden voor professionele apparaten met een administratieve bijdrage, worden via een vragenlijst aan een groep toegewezen. Recupel kan dit forfaitair voorstel opmaken op grond van het aantal door de medecontractant op de markt gebrachte producten die zij voor het betrokken tijdsvak kan vermoeden op grond van de meest beschikbare gegevens waarover zij beschikt (bv. Wanneer u evenwel elektronisch aangiftes indient, krijgt u bij het inloggen het gezamenlijke aangifteformulier voor de verschillende productgroepen aangeboden op eenzelfde pagina.

Lees ook: Keukenontwerp met inbouwapparatuur

Elektrische en elektronische apparaten


Indien de correctie niet op een van deze wijzen kan worden doorgevoerd, wordt u verzocht contact op te nemen met Recupel, zodat samen met u kan bekeken worden of alsnog een correctie mogelijk is en, zo ja, wat de geëigende wijze van correctie. Dit neemt niet weg dat diezelfde handelaar voor andere apparaten invoerder kan zijn van Recupel-plichtige toestellen die hij wel degelijk zal moeten aangeven. Elektrische en elektronische apparatuur kan worden ingedeeld in 10 categorieën. Voorwaarde is evenwel dat de buitenlandse leverancier gevestigd is in een eer-land. (televisie, babyfoon, dvd-speler, hoorapparaten, wekkerradio,.) verlichtingsapparaten (vb. Recupel nakomen de jaarlijkse verzamelstaat moet goedgekeurd en ondertekend worden door de commissaris van de vennootschap. U kan dit voorstel van forfaitaire aangifte aanpassen voor de 20e van de maand. De 13de maand (CO) of het 13de vak in de elektronische aangifte is de plaats waar de correcties ten gevolge van een controle kunnen worden aangebracht. Aangifte een buitenlandse leverancier, gevestigd in een eer-land, kan toetreden tot Recupel om verplichtingen op grond van de toetredingsovereenkomst over te nemen van zijn Belgische klanten.

Lees ook: Verticaal stoomstrijkijzer

Ja, ontbreken van een verzamelstaat wordt gesanctioneerd met een boete gelijk aan 10 van het totale bedrag vermeld op de jaarlijkse verzamelstaat (eventueel rekening houdend met de correcties ingevolge een controle van de jaarlijkse verzamelstaat) met een minimum van 50 eur per jaarlijkse verzamelstaat (d.i. Ze maken indruk door de hoogwaardige verwerking en dat tegen gunstige prijzen - alles voor een optimale prijs-prestatieverhouding! Vór 30 juni van elk jaar dient u een globale aangifte in met betrekking tot alle goederen die u gedurende het voorgaande kalenderjaar op de markt hebt gebracht (ook al hebt u deze goederen reeds aangegeven aan de hand van een maandelijkse of driemaandelijkse aangifte). Vanaf 2009 zal. U kan dit formulier aanvragen via de dienst Declarations control (fax ).

Teruggave is niet mogelijk voor toestellen met een administratieve bijdrage (professionele apparaten)! Er kan bijgevolg geen compensatie worden toegestaan tussen de schulden en vorderingen van de verschillende entiteiten. Hij dient daartoe gemandateerd te worden door zijn klanten. Controles bij de leden worden in principe om de drie jaar voorzien. Great Value, we offer competitive prices on our 100 million plus product range.

Electro world Schoonderbeek in Hillegom

De hoyer online shop biedt u een keur aan producten, zoals kleine huishoudelijke elektronische apparaten, huishoudelijke hulpmiddelen, amusementselektronica en artikelen voor de persoonlijke verzorging. Energiebeperker, bagageweger, kookwekker, elektrische thermometer,.) automaten (vb. Uitzonderlijk, indien nodig, wordt een bijkomende tussentijdse controle gedaan. Indien u uw jaarlijkse verzamelstaten wel reeds ingediend heeft, raden wij u aan contact op te nemen met Recupel om na te gaan of een correctie nog mogelijk is en op welke manier deze kan uitgevoerd worden. Op de 21e wordt een factuur opgemaakt met een betalingstermijn van 10 dagen, hetzij conform het forfaitair voorstel van aangifte, hetzij conform de door u verbeterde gegevens. De betalingstermijn van 10 dagen, betekent dat u uiterlijk op dezelfde dag uw factuur zal moeten betalen als Medecontractanten die wel tijdig een aangifte indienden. Alle aangiften worden in principe door de invoerder of producent zelf ingediend. De toepassing van een minimum en/of maximum totaalbedrag heeft geen enkele impact op de wijze waarop u uw professionele apparaten met een administratieve bijdrage dient te declareren. Deze personen zijn ten aanzien van het Beheersorganisme gebonden door een Om de confidentialiteit te garanderen worden strikte procedures nageleefd, zodat de informatie die u verstrekt tijdens de controle niet in handen van onbevoegden (al dan niet concurrerende ondernemingen) kan vallen.

Een buitenlandse leverancier moet evenwel enkele specifieke bepalingen in acht nemen: de jaarlijkse verzamelstaat moet worden ingediend met een detail per Belgische klant van de op de markt gebrachte hoeveelheden (ingedeeld in de productcategoriëen, zoals voorzien op het aangifteformulier jaarlijks moet een lijst overgemaakt worden. U kunt echter altijd kiezen om toch maandelijks aan te geven op voorwaarde dat u elektronisch aangeeft. Deze 13de maand (CO) heeft niet uitsluitend betrekking op de 12 voorgaande maanden, maar kan eveneens betrekking hebben op de voorgaande jaren, teruggaand tot de 14de maand (JJ) is voor correcties doorgevoerd via de jaarlijkse verzamelstaat. Bovendien is Recupel verplicht deze informatie jaarlijks mee te delen aan de toezichthoudende overheden. De keuzemogelijkheid voor het indienen van maandelijkse aangiftes is echter eenmalig en de keuze dient gemaakt voor indiening van de eerste aangifte. Indien u laattijdig toegetreden bent, dient u er aan te denken aangifte te doen, teneinde de retroactieve recupel-bijdrage te betalen. Teruggaaf is niet mogelijk voor toestellen met een administratieve bijdrage (professionele toestellen). Een van de bedoelingen van de jaarlijkse verzamelstaat is dat u jaarlijks zelf grondig uw aangiftes aan Recupel checkt.

Auteur
Webontwikkelaar
Qewasyjo

Een buitenlandse leverancier mag evenwel niet zomaar spontaan beginnen aangiftes te doen en Recupel-bijdragen aanrekenen aan zijn Belgisch cliënteel. In dergelijk geval kan u wel een bijdrage in de administratiekosten worden aangerekend van 1,5 eur excl. Op basis van deze informatie wordt het bedrag van de recupel-bijdragen berekend en gefactureerd aan de invoerder of producent.

Dit vind je misschien ook leuk

Antwoorden Schrijf een reactie

Eqytur
23 Hours
Indien dit niet het geval is, dus wanneer de voor de controle relevante documenten zich elders bevinden (bijvoorbeeld op de administratieve zetel wordt de controle op deze plaats uitgevoerd. U kan evenwel ook een aangifte indienen per post of fax of e-mail. Hiertoe kunnen ze zich aansluiten bij Recupel.
Bimujut
14 Hours
In de lampenbox kun je bovendien je spaar- en tl-lampen deponeren. In een aantal bijzondere situaties, omschreven in de toetredingsovereenkomst, wordt de verjaringstermijn evenwel geschorst en behoudt Recupel het recht om controles uit te oefenen. Indien u het voorstel van forfaitaire aangifte niet aanpast, zal de factuur die u ontvangt het bedrag zijn van het forfaitair voorstel van aangifte, vermeerderd met een boete van.
Opijadeb
14 Hours
Indien u de aangiften per post indient, dient de jaarlijkse verzamelstaat goedgekeurd te worden door een verklaring op erewoord' van de persoon die op de identificatiefiche staat vermeld als verantwoordelijke. Bovendien wordt nagekeken of de reglementering correct nageleefd wordt (apparatenlijst goed toegepast, aanvaardingsplicht,.). Als aangesloten buitenlandse leverancier moet u de bepalingen van de toetredingsovereenkomst naleven. Andere handige producten, naast de vervangingsonderdelen en de accessoires voor onze silverCrest producten biedt de online shop van hoyer ook andere, nieuwe nuttige producten voor het huishouden, zoals enkele producten uit de amusementselektronica.
Nerij
19 Hours
Driemaandelijks, vór de 20e dag na afloop van een trimester, maakt u het aangifteformulier dat betrekking heeft op de goederen die gedurende het voorgaande trimester op de markt zijn gebracht, over aan Recupel. Aangezien een controle voornamelijk tot doel heeft de correctheid van de aangiftes na te gaan, is het belangrijk dat tijdens de controle de aangifteprocedure in detail kan worden toegelicht (elektronisch of met behulp van documenten). Our buyer Protection covers your purchase from click to delivery. Er is geen cumul, noch compensatie mogelijk tussen verschillende productgroepen.
Fedux
14 Hours
Deze verplichting doet echter geen afbreuk aan de mededelingsplicht van Recupel op grond van enige wetgevende bepaling of op grond van de milieubeleidsovereenkomsten. Iedereen die controles uitvoert is gebonden door een confidentialiteitsverplichting de controles worden gewoonlijk uitgevoerd op de maatschappelijke zetel van de onderneming of op de boekhouding, waar vermoedelijk de documenten worden bewaard. Twijfel je of een bepaald toestel onder de fractie aeea valt?
Laat uw reactie achter