Huishoudelijke apparaten in gedeelten


Toelichting : Het gebouw is door het Rijk aangemerkt als beschermd stadsgezicht. Huishoudelijk reglement, artikel 1: algemeen, de volgende bepalingen gelden onverminderd de bepalingen in het Reglement van Splitsing van Eigendom en het Bijzonder Reglement, als vastgesteld bij notariële akte. Is de gebruiker daartoe niet bereid of verklaart hij zicht niet bereid, dan kan de kantonrechter op verzoek van iedere eigenaar beslissen dat de regel ten aanzien van de gebruiker komt te gelden. Definities, artikel 2, in dit acceptatiereglement wordt verstaan onder:. Het is verboden in de bergingen elektrische apparaten min of meer permanent aan te sluiten behoudens toestemming van de vergadering van Eigenaars. In overleg kan het bestuur ontheffing verlenen. Vertaalhulp, download de Android App, download de ios app.

: gebruik van de gemeenschappelijke ruimten. Toelichting 2h. Artikel 7: buitenzijde appartement.

Alle gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten welke worden gemaakt om de in gebreke zijnde eigenaar tot betaling te dwingen komen voor diens rekening. Daarin zijn ook alle onderdelen, subeenheden en verbruiksmaterialen begrepen die deel uitmaken van het product op het moment dat het wordt afgedankt. Artikel.Dit reglement is van toepassing op de inzameling aan huis van grof huishoudelijk afval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten en bruikbare huisraad in de gemeente Etten-leur. Uikbare huisraad, alle onderdelen van huisraad die door de inzameldienst bruikbaar wordt geacht voor de verkoop in de Kringloopwinkel, derhalve alles in goede herbruikbare staat, heel, compleet en niet verontreinigd. De eigenaar die zijn appartement verhuurd is verplicht de door de vergadering van Eigenaars vastgestelde gebruikersverklaring bij de bestuurder in te leveren voordat de huurder zijn intrek neemt. Het is niet toegestaan een afzuigkap met motor, eigen ventilator of droogtrommel aan te sluiten op het aanwezige ventilatiekanaal omdat de af te voeren dampen overlast kunnen veroorzaken aan medebewoners. Voor alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement, het Reglement bij Splitsing van Eigendom en het Bijzonder Reglement niet voorzien, beslist de vergadering van Eigenaars. Huishoudelijke afvalstoffen die te groot en te zwaar zijn om te worden aangeboden in het inzamelmiddel voor restafval dat is aangewezen op grond van artikel 4 lid a van de Afvalstoffenverordening 2016 van de gemeente Etten-leur en die voldoen aan de criteria, zoals bedoeld onder.

Vragen over, huishoudelijke apparaten - startpagina goeievraag


Artikel 6: veiligheid. Artikel 13 drijven kunnen geen gebruik maken van de inzameling van grof huishoudelijk afval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten en bruikbare huisraad aan huis. Iedere bewoner is verplicht toegangsdeuren tot de gemeenschappelijke ruimten achter zich te sluiten en voor zover deze van een slot zijn voorzien, er op toe te zie dat de deur(en) in het slot valt (vallen). Het is verboden voorwerpen aan muren. Het is verboden kinderen in/op de gemeenschappelijke ruimten te laten spelen. Het is de bewoners niet toegestaan zonder toestemming van de vergadering van Eigenaars het uiterlijk van het privégedeelte (buitengevels, hekwerken enz.) te (laten) veranderen. De bestuurder kan richtlijnen geven voor de wijze waarop de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.

Lees ook: Of het mogelijk is de wasmachine onder de kookplaat te plaatsen

Huishoudelijke apparaten - vertaling naar Frans - voorbeelden


  Het is verboden afval, (op enigerlei wijze verpakt of voorwerpen, goederen. Apparaten die elektrische stromen of elektronische velden nodig hebben om naar behoren te kunnen werken en apparaten voor het opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden en die bedoeld zijn voor gebruik met een spanning van maximaal 1000 volt bij wisselstroom en 1500. Een eigenaar die in gebreke blijft de betaling als bedoeld onder. Artikel 12 aangeboden afvalstoffen gaan in eigendom over naar de gemeente Etten-leur dan wel aan de inzameldienst op het moment dat de afvalstoffen zijn gedeponeerd in het inzamelvoertuig. In dit geval moet de bestuurder onmiddellijk daarvan in kennis worden gesteld. Bovenstaande opsomming is niet limitatief, Indien een afvalstof niet behoort tot de stoffen waarvoor de inzameldienst een milieuvergunning heeft, wordt deze afvalstof niet geaccepteerd; ook al is deze afvalstof niet genoemd in de hierboven vermelde opsomming. De ten tijde van de vaststelling van dit reglement al aanwezige harde vloeren met een geluidsisolatie van minder dan 10 dB, mogen slechts zodanig worden belopen dat er geen overlast wordt veroorzaakt (zonder schoenen/hakken).

Lees ook: Welke techniek is nodig in de keuken

Dierlijke mest, met uitzondering van mest afkomstig van kleine huisdieren;. Artikel 8: gebruik balkon. Bij vervanging dient men aan de nieuwe norm te voldoen. Toelichting : de in het Bijzonder Reglement bepaalde boete van 150, kan, maar hoeft niet, te worden opgelegd. Vereniging Van Eigenaars piet heinplein 1 te s-Gravenhage. Wel is toegestaan een buiten het zicht op het balkon geplaatste antenne op voet. Artikel 2: gebruik van de eigen ruimten. .

Op de balkons mogen geen kasten of andere voorwerpen geplaatst worden die het aanzien van het gebouw aantasten. Het herstel van storingen aan gemeenschappelijke voorzieningen, veroorzaakt door werkzaamheden in het privé-gedeelte, zijn voor rekening van de bewoner van het desbetreffende appartement voor zover de werkzaamheden niet opdracht van de vve zijn verstrekt. De verplichting tot melding en de richtlijnen zijn bedoeld om de     eigenaar/gebruiker bewust te maken van het feit dat verbouwingen van keuken, badkamer en wc gevolgen kunnen hebben voor onderliggende appartementen of winkelruimten als er lekkages optreden. Indien de eigenaar, genoemd onder., nog verder in gebreke blijft zal de bestuurder die maatregelen treffen die noodzakelijk en rechtmatig zijn, om de eigenaar tot betaling te dwingen. Zamelvoertuig, het voertuig waarmee de inzameldienst grof huishoudelijk afval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten en bruikbare huisraad aan huis ophaalt.

Doorman audio - televisie - huishoudelijke apparaten


Oplossingen in water van waterstofperoxide 35;. Aanbieden van afvalstoffen, artikel.Het aanbieden van afvalstoffen dient op een zodanige wijze plaats te vinden dat geen verontreiniging van de omgeving ontstaat. Aldus vastgesteld door de vereniging van Eigenaars piet heinplein I te s-Gravenhage, in haar vergadering gehouden op de bestuurder,  de voorzitter, Klik op de link hieronder om de bovenstaande document in Word te openen For the non dutch speakers here is a draft copy. Te voldoen, is verplicht vanaf de dag van de in gebreke stelling tot de dag van betaling over het verschuldigde bedrag een rente te betalen gelijk aan de koers van de op vervaldag geldende voorschotrente. Slotbepaling bij overtreding van een der bepalingen van de wet, het Reglement van Splitsing of het huishoudelijke reglement, hetzij door een eigenaar, hetzij door een gebruiker kan artikel 27 van het Reglement van Splitsing worden toegepast. De door de bestuurder te geven richtlijnen betreffen met name de wijze waarop water- en afvoerleidingen moeten worden gelegd, bevestigd en aangesloten op de hoofdwater- en afvoerleidingen.

Aan de toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden. Het houden van huisdieren is toegestaan, mits als zodanig gebeurt dat daardoor geen overlast voor de bewoners van het flatgebouw wordt veroorzaakt. Een voorwaarde kan bijvoorbeeld zijn een extra financiële bijdrage in de servicekosten. Kadavers of gedeelten daarvan, slachtafval, fecaliën en andere onder de regels van de destructiewet vallende stoffen;. Ook dienen zij te zorgen voor het ontstoppen van het afvoerputjes rond hun woning. De vergadering van Eigenaars is bevoegd regels te stellen betreffende het gebruik van de gedeelten die niet bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, voor zover het Reglement daarover geen bepalingen bevat. De eigenaar en/of gebruiker is verplicht kitnaden en tegel- en voegwerk in keuken, badkamer en wc goed te onderhouden. De eigenaar die zijn appartement verhuurd is verplicht in het huurcontract een bepaling op te nemen dat onderverhuur verboden.

Indesit cd 170 maakt veel lawaai!

Autowrakken, conform artikel.1 Wet milieubeheer juncto besluit nadere omschrijving begrip autowrakken.   Het is verboden (brom)fietsen, motoren of andere voertuigen in/op de gemeenschappelijke ruimten te plaatsen. De bewoners moeten er zoveel mogelijk toe bijdragen, dat de gemeenschappelijke ruimten zo schoon mogelijk gehouden worden. Nieuwe vloeren dienen ten allen tijde aan deze norm te voldoen. Indien de eigenaar nalaat te betalen zal de bestuurder hem in gebreke stellen door middel van een aangetekende brief en hem daarbij sommeren te betalen voor een bepaalde datum. De verhuur van een appartement is slechts toegestaan voor een aaneengesloten periode van minimaal 1 jaar aan een en dezelfde huurder. Grof huishoudelijk afval, artikel.

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (aeea). De bestuurder zal de richtlijnen tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden verstrekken. Milieupas, door de gemeente verstrekte pas, gebonden aan het huisadres. De galerijen, lifthallen, liften, gangen en trappenhuizen mogen alleen in overeenstemming met hun bestemming worden gebruikt. Bewoners zijn verplicht onderhoudspersoneel toe te laten tot het privégedeelte voor reparaties aan de gemeenschappelijke voorzieningen. De eigenaar die zijn appartement verhuurd is verplicht in het huurcontract de bepaling op te nemen, dat de verhuurder verplicht is het Reglement van Splitsing en huishoudelijk reglement na te leven. Zameldienst, de inzameldienst die is aangewezen op grond van artikel 2 eerste lid van de Afvalstoffenverordening 2016 van de gemeente Etten-leur en deze inzameldienst bepaalt of het aangeboden afval, als genoemd in dit artikel onder d, e en f voldoet aan de acceptatievoorwaarden. Toelichting: Bijvoorbeeld voorwaarden met betrekking tot herstel van eventuele schade. Het is bewoners en bezoekers verboden zich onnodig of luidruchtig in/op de gemeenschappelijke ruimten op te houden.

Auteur
Webontwikkelaar
Isegi

Voorbeeldzinnen met huishoudelijke apparaten, voorbeeldzinnen laden. Aanmelden voor de inzameling van grof huishoudelijk afval kan telefonisch bij het gratis nummer. Artikel 4: betaling servicekosten. Toelichting : goed onderhoud van kitnaden en tegel- en voegwerk moet voorkomen dat zich lekkages in het appartement en aangrenzende of ondergelegen appartementen of winkelruimten kunnen voordoen.

Dit vind je misschien ook leuk

Antwoorden Schrijf een reactie

Xezuciw
19 Hours
Te bevestigen behoudens toestemming van de vergadering van Eigenaars. Vraag het dan. Toelichting: hier wordt met name gedoeld op vrieskisten. De pas verschaft toegang tot de milieustraat en registreert welke afvalstromen gebracht worden.
Fusadim
21 Hours
Het is de bewoners niet toegestaan zonder toestemming van de bestuurder enigerlei verandering aan de in het privégedeelte aanwezige gemeenschappelijke voorzieningen aan te brengen -bijvoorbeeld waterafvoer en luchtzuivering -noch zelfstandig opdrachten te geven tot reparaties daaraan tenzij calamiteiten dit vereisen. De eigenaar en/of gebruiker is verplicht een voorgenomen verbouwing van keuken, badkamer of wc uiterlijk 6 weken voor aanvang van de werkzaamheden aan de bestuurder te melden. Tevens moeten zij de nodige maatregelen nemen ter voorkoming van schade in en aan deze gemeenschappelijke ruimten. Artikel 5: verhuur van appartementen.
Iwysygej
15 Hours
Vertalingen huishoudelijke apparaten nl fr huishoudelijke apparaten appareillage ménager ; appareils ménagers, bron: Download iate, european Union, 2017.   nieuw aan te brengen vloerbedekking van harde materialen, zoals parket, laminaat en tegelvloeren, dient te voldoen aan een waarde van Ico 10 dB of meer voor de isolatie van contactgeluid van de kale vloer inclusief de vloerbedekking. Aan toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
Fanej
16 Hours
De bewoners zijn verplicht de boven en binnenzijde van de balustrade en de galerij vór hun appartement schoon te houden. Toelichting : hiermee wordt beoogd het luidruchtig uitlaten van bezoek, vooral s-avonds en s-nachts, tegen te gaan. De eigenaar is verplicht de servicekosten aan de vereniging te betalen voor of uiterlijk op de dag welke de bestuurder, blijkens de daartoe verstrekte rekening daarvoor heeft bepaald.
Laat uw reactie achter