Voorraad van huishoudelijke apparaten


Deze richtlijn betreft de grotere afvalverwerkende bedrijven. Wij gebruiken cookies om uw winkelervaring te verbeteren. Passende verwerking betekent dat verwerking op een voldoende hoog kwalitatief niveau moet plaatsvinden. 181 en 2008/09, 29 515. De strafrechtelijke vervolging geschiedt door het Openbaar Ministerie, mogelijk op voorstel van de ilt. Met de nieuwe richtlijn is deze verplichting iets verder gedetailleerd. Artikel 10 Met dit artikel zijn de verplichtingen voor inzameling en verwerking waaraan producenten op grond van hun moeten voldoen vastgelegd. Het begrip kleine hoeveelheden wordt in de praktijk ingevuld door het aantal van ten hoogste 7 grote apparaten.

een aantal definities overeenkomt met die van richtlijn. Ga creatief om met het soms formele uiterlijk van huishoudelijke apparaten.

De belangrijkste bijdrage aan deze vermindering is het gevolg van de harmonisatie van nationale registratie- en verslagleggingsvereisten. Dit artikel betreft het nemen van passende maatregelen door de lidstaten van de europese Unie inzake ecologisch ontwerp met als doel om hergebruik en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur te vergemakkelijken. Voorts beoogt de richtlijn een verbetering te bewerkstelligen van de milieuprestaties van alle marktdeelnemers die bij de levenscyclus van elektrische en elektronische apparatuur betrokken zijn, zoals producenten, distributeurs en consumenten en in het bijzonder de marktdeelnemers die rechtstreeks betrokken zijn bij de verwerking van afgedankte. Daarom ben ik voornemens nader onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheden om wettelijke recource Efficiency-eisen (herbruikbaarheid, recyclebaarheid, aandeel gerecycled materiaal, keuze soort materiaal, toepassing gevaarlijke stoffen en levensduur) onder te brengen in de richtlijn. Er zijn geen aparte eenmalige al berekend voor de kennisname van de veranderingen in de regelgeving. De ingetrokken richtlijn kende geen regels betreffende volmacht. 2, de cenelec-normen voor het verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zullen naar verwachting vanaf 2014 beschikbaar komen. Algemeen 1 Inleiding, de regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (hierna: de regeling) dient ter implementatie van richtlijn.

Huishoudelijke producten van topmerken vind je bij fonq


Of je nu gaat bakken of braden, een kopje koffie voor jezelf wilt zetten of een groot gezelschap wilt verrassen met een heerlijk diner, huishoudelijke apparaten en accessoires zijn hier onmisbaar. Artikel 25 deze regeling treedt in werking op 14 februari 2014. In het vierde lid is bepaald dat in geval afgedankte elektrische en elektronische apparatuur buiten Nederland wordt verwerkt de verwerking plaats moet vinden conform het tweede lid. Echter, gezien de forse verhoging van de inzameldoelstelling, moet wel rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat dit door omstandigheden niet helemaal lukt. Het voldoen aan weeelabex treatment betekent dat voldaan wordt aan de verplichtingen van de richtlijn. Het is geen vereiste dat het afgedankte apparaat nog werkt. Artikel 6 Dit artikel biedt producenten de mogelijkheid om naast de reguliere systemen nog een ander systeem zelf in te voeren. De kosten die hiervoor nodig zijn, zijn opgenomen onder de aanpassingen die de overige eenmalige al veroorzaken. Deze uitzondering zal worden uitgebreid tot alle afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Lees ook: Ingebouwde beoordelingen van huishoudelijke apparaten

Huishoudelijke apparaten - panasonic


Op grond van deze consultatie is geconstateerd de regeling wordt gedragen door partijen. Verder is gewaarborgd dat de gegevens beschikbaar zijn voor toezicht en handhaving. Hiermee zal de zogenaamde mededelingsplicht komen te vervallen. Op grond van bijlage vi van de richtlijn zijn exporteurs van tweedehands apparatuur verplicht om vooraf te testen of de apparatuur werkt en moeten zij documenten verstrekken over de aard van de overbrengingen. Op basis van de Ecodesign-richtlijn worden wettelijke eisen gesteld aan vele zogeheten energiegerelateerde producten. In de keuken wordt gewerkt, dus maak het jezelf niet alleen gemakkelijk, maar ook plezieriger door te genieten van de looks. Bij elke stap die je in de keuken zet, hoort een handig hulpje. De verplichtingen vloeien voort uit artikel 7, eerste lid, van de richtlijn.

Lees ook: Verkoop van huishoudelijke apparaten

Niet weeelabex-gecertificeerde inzamelaars en vervoerders zijn op grond van deze regeling verplicht om alleen aan gecertificeerde verwerkers af te geven. 2011/65/eu van het Europees Parlement en de raad van betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (PbEU 2011, l 174/88). In het tweede lid is bepaald dat indien een in Nederland gevestigde producent elektrische en elektronische apparatuur verkoopt in een andere lidstaat hij in die lidstaat een natuurlijke persoon of rechtspersoon moet aanstellen die verantwoordelijk is voor het nakomen van zijn, uit deze regeling voortvloeiende. De gemeenten zijn verplicht dit in te nemen, op grond van artikel.21 van de wet milieubeheer. Inzameldoelstelling, de inzameldoelstelling van de ingetrokken richtlijn bepaalde dat een gemiddelde hoeveelheid gescheiden ingezamelde afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moest worden gerealiseerd van ten minste 4 kilogram per inwoner per jaar. Het tweede lid biedt de mogelijkheid om deze verplichting op een andere wijze in te vullen, indien met onderzoek is aangetoond dat die andere wijze even doeltreffend.

Van de hoofdregel, dat het symbool op de apparatuur zelf moet zijn aangebracht, mag in geval van noodzaak worden afgeweken. De registratie betreft de hoeveelheid onbewerkte apparatuur (in kg) afkomstig van Nederlandse ontdoeners en de mate waarin deze conform de streefcijfers nuttige toepassing van bijlage v van de richtlijn is verwerkt. Verwerkers van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moeten op grond van artikel 11, tweede lid, onder d, voldoen aan weeelabex treatment en daarvoor door een certificerende instelling zijn gecertificeerd. Hoe ga je dit alles nou aanpakken? Deze regeling laat de verplichtingen die voortvloeien uit verordening (EG).

Huishoudelijke apparaten online kopen

Apparatuur die naar aard en hoeveelheid vergelijkbaar is met die van particuliere huishoudens valt overigens onder de reikwijdte van de artikelen 3, tweede lid,. In het tweede lid is bepaald wat minimaal moet worden verstaan onder passende verwerking. In verband met deze in de richtlijn bepaalde datum van inwerkingtreding wordt afgeweken van de systematiek van de vaste verandermomenten (Kamerstukken ii 2006/07, 29 515,. . Vanzelfsprekend dienen deze locaties ook te voldoen aan alle verplichtingen en is de gemeente hiervoor verantwoordelijk. Het tweede element betreft de verplichting dat de inzameling en het vervoer van gescheiden ingezamelde afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zodanig moet plaatsvinden dat de voorbereiding voor hergebruik, de recycling en de inperking van gevaarlijke stoffen optimaal kan verlopen. Voor de bepalingen die gelden voor inrichtingen voor het verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur geldt op grond artikel.2, eerste lid, van de wet algemene bepalingen milieubeheer dat het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning tevens het bevoegd gezag is met betrekking tot. Een aparte meldingsplicht daar bovenop was overbodig geworden.

Dit is geregeld in de vergunning van de gemeentelijke milieustraat of een ander inzamelpunt. Hierdoor kan het zijn dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet bij de (juiste) verwerker terechtkomt. Artikel 2 Dit artikel betreft de reikwijdte van de regeling. Door producenten en afvalverwerkers is voorgesteld de verwerking uit te doen voeren volgens het weeelabex normative document on Treatment.0.(hierna: weeelabex treatment) Op basis van weeelabex treatment kunnen be- en verwerkers zich laten certificeren, indien ze voldoen aan bepaalde in dat document opgenomen kwaliteitseisen. De regeling kent een overgangsbepaling waarmee de jaarrapportage over 2013 op grond van artikel 16 van de ingetrokken regeling is gewaarborgd. Handhaving kan zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk plaatsvinden. Dit betekent dat het bevoegd gezag ook voor de handhaving daarvan verantwoordelijk. De woorden in voldoende mate houden ook in dat het afdoende is indien voor grote hoeveelheden afgedankte apparatuur (afkomstig van particuliere huishoudens) die door detaillisten worden gebracht, een andere brengvoorziening, bijvoorbeeld een grotere bovengemeentelijke brengvoorziening opengesteld wordt. Om te kunnen worden gecertificeerd moet bij de verplichte externe audit door de certificerende instelling worden aangetoond dat de inrichting de verplichtingen van deze regeling naleeft.

Auteur
Webontwikkelaar
Sijiqegy

Artikel 13 In het eerste en derde lid is bepaald dat een producent vanaf de afgifte bij de gemeentelijke inzamelplaats of bij de distributeur zorg moet dragen voor de financiering van de inzameling en verwerking van de afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van particuliere huishoudens. Deze engelstalige norm is opgesteld in opdracht van het weee forum en is op vastgesteld in Amsterdam. Dit betekent dat het bevoegd gezag dat in het kader Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning verleent voor een inrichting waar afgedankte elektrische en elektronische apparatuur wordt verwerkt ook verantwoordelijk is voor de handhaving van de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften.

Dit vind je misschien ook leuk

Antwoorden Schrijf een reactie

Tydoluwe
19 Hours
Administratieve lasten, een andere verbetering op grond van de richtlijn is de vermindering van de administratieve lasten. Dit is ook tot uiting gekomen in deze regeling die dan ook veel overeenkomsten vertoont met de ingetrokken regeling. 2002/96/eg van het Europees Parlement en de raad van betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (aeea) (PbEU 2003, l 37).
Ykejyt
19 Hours
3 Aanpak implementatie, de richtlijn is, evenals de ingetrokken richtlijn, gebaseerd op het uitgangspunt dat producenten verantwoordelijk zijn voor de inzameling en verwerking van door hen op de markt gebrachte elektrische en elektronische apparatuur. De gemeente mag geen kosten in rekening brengen voor deze voorziening, ook niet voor de apparaten die afkomstig zijn van niet-particulieren of distributeurs. Daarnaast is er twee keer een zogenaamde stakeholdersbijeenkomst gehouden waarin de voortgang van implementatie is gepresenteerd aan de belangrijkste actoren in het werkveld. Een doorgegeven signaal zal bij de certificerende instelling veelal leiden tot een extra audit of een extra aandachtspunt tijdens een reguliere audit.
Laat uw reactie achter